ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਦਕ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਕà©à¨ ਮੈ ਸਹਿ ਗਿਆ


ਹਰ ਵਾਰ ਮਹਫਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕਲਾ ਹੀ ਮੈ ਰਹਿ ਗਿਆ


ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ ਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇੜ ਲà¨


ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭà©à¨²à©‡à¨–ਾ ਪੈ ਗਿਆ


ਟà©à©±à¨Ÿà¨¿à¨† ਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਸੰਭਲਿਆ


ਹà©à¨£ ਇਸ ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸà©à¨­à¨¾à¨… ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ


ਕਿਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗਿਲà©à¨¹à¨¾ ਕਰਨਾ


ਆਪਣਾ ਹੀ "ਜੀਤ" ਲਈ ਜਦ ਗੈਰ ਬਣ ਕਿ ਬਹਿ ਗਿਆ