ਜਦ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਕੀ 'ਚ ਖੜਦੀ ਸੀ..ਜਦ fOrD ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁੱਪ ਦੇ ਓਹਲੇ ਖੜਦੀ ਸੀ..ਜਦ ਮੈਂ ਕੋੇ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉੰਡਾਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੜਦੀ ਸੀ..ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਤੇ LinE ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜਦੀ ਸੀ..ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਤੇਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ,ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ "JEET" ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਦੀ ਸੀ...