ਨੀ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਤੇ ਉੱਚੇ ਖਾਬ ਤੇਰੇ,

ਪੈਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਦ ਤੇ ਤੂੰ ਗà©à¨²à¨¾à¨¬ ਮੇਰੇ,

ਤੇਰੀਆ ਵਫਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੜੀਠਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਠਸਰਾਬ ਮੇਰੇ,

ਦਿੱਲ ਤਾਂ ਰੋਦਾਂ ''ਬਹਿਲਪà©à¨°à©€'' ਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੰà¨à©‚ ਲà©à¨•à©‹à¨µà©‡ ਨੀ,

ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਲਈ,ਗà©à¨°à¨ªà©à¨°à©€à¨¤, ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵੇ ਨੀ,

ਮਰਜਾਣਾ ਜੱਟ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਚ'' ਸੜਕੇ ਨੀ,

ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਖਤ ਕੋਈ,''ਜੀਤ ਗਿਲ'', ਦਾ ਦਿੱਲ ਨਾਲ ਪੜਕੇ ਨੀ,

ਫੇਰ ਲੱਭੇਗੀ ਤੂੰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਨਵਾਬ ਤੇਰੇ,ਨੀ ਤੂੰ ਉੱਚੀ