ਚੜੀ਼ ਜ਼ਵਾਨੀ ਪਈਆਂ ਫਿਕਰਾਂ,

ਸਭ ਕੰਮੀ ਕਾਰੀ ਪੈ ਗਠਨੇ.....

ਕੋਈ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ,

ਬਾਕੀ ਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਗਠਨੇ....

...ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਗà©à¨†à¨šà¨£ ਲੱਗ ਪਠਨੇ,.....

" ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਗà©à¨†à¨šà¨£ ਲੱਗ ਪਠਨੇ..."