ਗੌਰ ਨਾਲ ਸà©à¨£à©‹ ਗੱਲ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬੀਓ,


ਸਿਫਤ ਸà©à¨£à¨¾à¨µà¨¾à¨‚ ਤà©à¨¹à¨¾à¨¡à©€ ਮà©à©°à¨¡à¨¿à¨“ ਨਵਾਬੀਓ,


ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾ ਤà©à¨¹à¨¾à¨¡à©‡ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨ ਜੱਗ ਤੇ,


ਤà©à¨¹à¨¾à¨¡à©€ "ਪੱਗ" ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਜੱਗ ਤੇ