ਪੰਜਾਬੀ ਮà©à©°à¨¡à©‡ ਜਿਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਨੀ ਹà©à©°à¨¦à©€ ਤੇ ਓਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,.,.,.

1> ਆ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਓà¨,.,.

2> ਇਹ ਸਾਲੇ ਲੰਡਰ ਜੇਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਟ ਆ,.,. ...

3> ਰਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਬਾਈ,.,.

4> ਕੋਈ ਕà©à©œà©€ ਸਾਨੂੰ ਕੀਉ ਨੀ ਦੇਖਦੀ ^,.,.

5> ਸੜ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੋਵੇ ਤਾ ਭੇਣ ਭਰਾ ਆ,.,.

6> ਵੇਖ ਕਿਦਾਂ ਜਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ,.,.

7> à¨à¨¨à¨¾ ਸਾਲੇਆਂ ਨੇ ਤਾ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਕੇ ਰਖੀ ਹੋਈ ਆ,.,.,.