ਮਤਲਬ ਲਈ ਜੋ ਕਰੇ ਦੋਸਤੀ ਮਾੜੀ ਹà©à©°à¨¦à©€ à¨,


ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਖੜਜੇ,


ਯਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,


ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪਵਿਤਰ,


ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ.....