ਚੜੀ਼ ਜ਼ਵਾਨੀ ਪਈਆਂ ਫਿਕਰਾਂ, ਸਭ ਕੰਮੀ ਕਾਰੀ ਪੈ ਗਠਨੇ.....


ਕੋਈ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਗਠਨੇ.......


ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਗà©à¨†à¨šà¨£ ਲੱਗ ਪਠਨੇ,..... "


ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਗà©à¨†à¨šà¨£ ਲੱਗ ਪਠਨੇ..."