ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੇ

ਤਾਹੀਂੳ ਹਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਕਾਰੀ ਦੇ

ਸਾਡੀ ਚà©à©±à¨ª ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਬਣੀ

ਤਾਹੀਂੳ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹਾਰੀ ਦੇ

ਕà©à¨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਚà©à©±à¨•à©‡

ਕà©à¨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿਅਾਰੀ ਦੇ

ਕੱਲਾ ਅਇਅਾ ਕੱਲੇ ਜਾਣਾ

''ਜੀਤ ਗਿਲà©'' ਇਹੀ ਸੋਚ ਹà©à¨£ ਦਿਨ ਗà©à¨œà¨¾à¨°à©€ ਦੇ ..