ਡਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਕੋਈ ਜੀਣਾ à¨

ਅੱਣਖ ਆਬਰੂ ਸਿਦਕ ਉਮਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ à¨

ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸਤਿਗà©à¨°à©‚ ਦੀ ਛਾਂ

ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮà©à¨¨à©€à¨†à¨‚ ਦਾ

ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਰੋਹਬ ਕਿਉਂ à¨à©±à¨²à©€à¨ ਦà©à¨¨à©€à¨† ਦਾ