ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹੈ ਕਈ ਮੈਂ ਸà©à¨–à©€ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸà©à©±à¨– ਪà©à¨°à¨¾à¨ªà¨¤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸà©à©±à¨– ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ | ਇਕ ਗਰੀਬ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦà©à¨–à©€ ਹਾਂ | ਪਰ ਦà©à¨–à©€ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ? ਸà©à©±à¨– ਧਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਨ ਵਿਚ ਸà©à©±à¨– ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬà©à©±à¨§ , ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਉ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ? ਸਵਿਟਜਰਲੈੰਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰà©à¨ªà¨ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਪਰ ਉਹà©à¨¨à¨¾à¨‚ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ | ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪà©à¨°à¨­à©‚ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਕ ਆਦਮੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸà©à¨¨à©‚à©° ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ | ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਦà©à¨¨à©€à¨†à¨‚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪà©à©±à¨› ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ |ਜਦੋਂ ਮਨà©à¨– ਦà©à¨–à©€ ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਦà©à©±à¨– ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉ ਕਿ ਦà©à©±à¨– ਨੂੰ ਕà©à¨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭà©à©±à¨² ਜਾਣ ਅਤੇ ਦà©à©±à¨– ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹà©à¨¤ ਅੰਤਰ ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹੈ | ਮਨà©à©±à¨– ਸ਼ਾਂਤੀ ਪà©à¨°à¨¾à¨ªà¨¤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ - ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਲੱਬਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚ - ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ | ਪਰ ਸà©à¨°à©€ ਗà©à¨°à©‚ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ | ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪà©à¨°à¨­à©‚ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਹੈ |