ਕੈਸਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਇਸ ਦà©à¨¨à¨¿à¨† ਦਾ,

ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਵੀ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋà¨à¥¤


ਕੈਸੇ ਬੇ-ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆà¨,

ਰਾਤ ਅਸੀ ਰੋਈà¨,ਦਿਨੇ ਅਖਬਾਰ ਰੋà¨à¥¤


ਨੀਰ-à¨-ਪੰਜਆਬ ਤੋ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਆਦਾ,

ਕਿ ਸਤਲà©à¨œ,ਜ਼ੇਹਲਮ,ਬਿਆਸ,ਰਾਵੀ,ਚਨਾਬ ਰੋà¨à¥¤


ਕੈਸੇ ਹੱਥੀ ਥà©à¨¹à¨®à¨¾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗà©à¨²à¨¦à¨¸à¨¤à©‡ ਤà©à¨¸à¨¾à¨‚,

ਕਿ ਸਹਿਮੀ ਤੇ ਹੋਈ ਡਰੀ ਬਹਾਰ ਰੋà¨à¥¤


ਅੱਜ ਕਿਉ ਗੋਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾ ਬਣੇ,

ਕਿ ਇਕੱਲੜੇ ਰਹੇ ਤà©à¨¹à¨¾à¨¡à©‡ ਘਰ-ਬਾਰ ਰੋà¨à¥¤


ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੋ ਫà©à©±à¨² ਖਿੜੇ ਸਨ,

ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪà©à¨•à¨¾à¨° ਰੋà¨à¥¤


ਕਿਉ ਪਠਅੱਜ ਖੰਜ਼ਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ,

ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਕ ਵਿਹੂਣੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਰੋà¨à¥¤


ਲੜਾਈ ਹਨੇਰੇ ਸੰਗ ਸੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀ,

ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਗੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ਾਲ ਰੋà¨à¥¤


ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਸੀ ਗ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਕੇ ਹੋਈ,

ਕà©à¨ ਦਿਲ ਹੱਸੇ ਪਰ ਸੀ ਅੰਗਿਆਰ ਰੋà¨à¥¤

sImAr ਜਿਊਦਾ ਤਾ ਬੱਸ ਰਿਹਾ ਰੋਦਾ,

ਦà©à¨† ਕਰੀ ਹà©à¨£ ਉਸਦੇ ਹਰਫ਼ਾ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਰੋà¨à¥¤