ਇਕ ਕà©à©œà©€ ਜਿਦà©à¨¹à¨¾ ਨਾਂ ਮà©à¨¹à¨¾à¨¬à¨¤ à©šà©à¨® ਹੈ...

ਸਾਧ ਮà©à¨°à¨¾à¨¦à©€, ਸੋਨੇ ਫਬਾਤੀ à©šà©à¨® ਹੈ...@


ਸੂਰਤ ਉਸਦੀ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ,

ਸੀਰਤ ਦੀ ਓ ਮਰਿਅਮ ਲਗਦੀ...

ਹਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫà©à¨² à¨à©œà¨¦à©‡ ਨੇ,

ਤà©à¨°à¨¦à©€ ਹੈ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਲਗਦੀ...

ਲ਼ਮ-ਸਲਮੀ, ਸਰੂ ਦੇ ਕਦ ਦੀ,

ਉਮਰ ਅਜੇ ਹੈ ਮਰਕੇ ਅਗ ਦੀ...

ਪਰ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਗਲ ਸਮà¨à¨¦à©€,@


à©šà©à¨®à¨¿à¨†à¨‚ ਜਨਮ ਜਨਮ ਹਨ ਹੋਯੇ,

ਪਰ ਲਗਦਾ ਜਿਉਂ ਕਲ ਦੀ ਗਲ ਹੈ....

ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਜਿਉਂ ਅਜ ਦੀ ਗਲ ਹੈ,

ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਜਿਉਂ ਹà©à¨£ ਦੀ ਗਲ ਹੈ.....

ਹà©à¨£à©‡ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ,

ਹà©à¨£à©‡ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੈ...@


à¨à¨¹ ਕਿ ਛà©à¨¹à©à¨¹à¨² ਹੈ, à¨à¨¹ ਕਿ ਭਟਕਣ,

ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਣ ਬੜੀ ਹੈ....

ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ,

ਚੇਹਰੇ ਦਾ ਰਂਗ ਫੋਲ ਰਹੀ ਹੈ...

ਉਸ ਕà©à©œà©€ ਨੂ ਟੌਲ ਰਹੀ ਹੈ...@@


ਸਾà¨à¨‚ ਢਲੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦà©,

ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖà©à¨¶à¨¬à©‚ ਉਗਦੀ ਹੈ...

ਵੇਹਲ, ਥਕਾਵਟ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਦ,

ਚੌ ਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜà©à¨¡à¨¦à©€ ਹੈ....

ਰੌਲੇ ਲਿਪੀ ਤਨਹਾਈ ਵਿਚ,

ਓਸ ਕà©à©œà©€ ਦੀ ਠà©à¨¡ ਖਾਂਦੀ ਹੈ...

ਓਸ ਕà©à©œà©€ ਦੀ ਠà©à¨¡ ਦਿਸਦੀ ਹੈ..@@


ਹਰ ਛà©à¨¹à¨¿à¨‚ਨ੠ਮੈਨੂ ਇਓਂ ਲਗਦਾ ਹੈ,

ਹਰ ਦਿਨ ਮੇà¨à¨¨à©‚ ਇਓਂ ਲਗਦਾ ਹੈ...

ਜà©à©œà©‡ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚੋਂ,

ਜà©à©œà©‡ ਮਹਿਕ ਦੇ à¨à©à¨°à¨®à¨Ÿ ਵਿਚੋਂ...@@


ਓਹ ਮੈਨੂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ,

ਮੈਂ ਓਹਨੂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗਾ...

ਓਹ ਮੈਨੂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਾਵੇਗੀ,

ਪਰ à¨à¨¸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਹਡ ਵਿਚੋਂ..

ਕੋਈ ਮੈਨੂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦੇਂਦਾ,

ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਲ ਨਾ ਵਹੇਂਦਾ...@@


ਪਰ ਖੌਰੇ ਕਿਉਂ ਨ ਤਾਪਲਾ ਲਗਦਾ,

ਪਰ ਖੌਰੇ ਕਿਉਂ à¨à©Œà¨²à¨¾ ਪੈਂਦਾ....

ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਇਕ ਭੀੜ ਜà©à©œà©€ ਚੋਂ,

ਬà©à¨¤ ਓਹਦਾ ਜਿਉਂ ਲਂਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ....

ਪਰ ਮੈਨੂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ.@@


ਗà©à¨® ਗਿਆ ਮੈਂ ਓਸ ਕà©à©œà©€ ਦੇ,

ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਗà©à¨®à¨¿à¨† ਰਹਿਂਦਾ...

ਓਸ ਦੇ ਗਮ ਵਿਚ ਘà©à¨²à¨¦à¨¾ ਰਹਿਂਦਾ,

ਓਸ ਦੇ ਗਮ੠ਵਿਚ ਖà©à¨°à¨¦à¨¾ ਜਾਂਦਾ...@


ਓਸ ਕà©à©œà©€ ਨੂ ਮੇਰੀ ਸੌਹਂ ਹੈ,

ਓਸ ਕà©à©œà©€ ਨੂ ਅਪਣੀ ਸੌਹਂ ਹੈ,


ਓਸ੠ਕà©à©œà©€ ਨੂ ਸਭ ਦੀ ਸੌਹਂ ਹੈ,

ਓਸ੠ਕà©à©œà©€ ਨੂ ਜਗ ਦੀ ਸੌਹਂ ਹੈ,

ਓਸ੠ਕà©à©œà©€ ਨੂ ਰਬ ਦੀ ਸੌਹਂ ਹੈ,


ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੜਦੀ ਸà©à¨£à¨¦à©€ ਹੋਵੇ,

ਜਿਉਂਦੀ ਯਾ ਓ ਮਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ...

ਇਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ,

ਵਫ਼ਾ ਮੇਰੀ ਨੂ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵੇ...


ਇਕ ਕà©à©œà©€ ਜਿਦà©à¨¹à¨¾ ਨਾਂ ਮà©à¨¹à¨¾à¨¬à¨¤ à©šà©à¨® ਹੈ...

ਸਾਧ ਮà©à¨°à¨¾à¨¦à©€, ਸੋਨੇ ਫਬਾਤੀ à©šà©à¨® ਹੈ...............