ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਛੌਟਾ ਜਿਹਾ

ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌ ਵਹਿੰਦਾ ਹਾਂ...

ਨਾ ਕੌਈ ਮੇਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ à¨

ਬਸ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ'' ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ...

ਇਸ ਦà©à¨¨à¨¿à¨† ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਦà©à¨–à©€ ਨੇ

ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ à¨à¨µà©‡ ਹੀ ਖà©à¨¶ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ...

à¨à©‚ਠਦੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿਚ..

ਸੱਚੀਆ ਗਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ...

ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਉ ਰੌੰਦੇ ਨੇ ਲੌਕੀ ਇਥੇ

ਇਹੌ ਸੌਚ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ..

ਜੱਦ ਦਰਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਠਸਕਦਾ ਨਹੀ

ਫਿਰ ਛੱਡ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਹੀ ਤੂਰ ਪੈਦਾਂ ਹਾਂ...

ਮਤਲੱਬੀ ਲੌੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਥ ਉਤੌ - ਉਤੌ ਦਿੰਦੇ ਨੇ

ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਦਿਲਾ ਚ'' ਪਿਆਰ ਭੌਰਾ ਨਹੀ ਇਹੌ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ...

ਵਕਤ ਨੇ ਦà©à¨¨à¨¿à¨† ਘà©à¨®à¨¾ ਛੱਡੀ..

ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਗਾਨਾ ਇਹੌ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ..

ਪਤਾ ਠਹੰà¨à©‚ਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀ ਸਮà¨à¨¨à©€..

ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਮਰਜਾਨਾ à¨à¨µà©‡ ਹੀ ਖà©à¨¶ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ