"ਮੈਂ" ਨੀ ਚਾਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਬਣਾ ਓਹ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ...


ਜੋ ਸ਼à©à¨°à©‚ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮà©à¨•à¨¾à¨® ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੂੰਚ ਪਾà¨.......


ਨਾ "ਮੈਂ" ਓਹ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹਾਂ...


ਜੋ ਚਿਰ ਸਾਗਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਓਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ....


ਨਾ "ਮੈਂ" ਬਨਣਾ ਚਹà©à©°à¨£à¨¾ ਓਸ ਮੂਠੀ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰਾਂ...


ਜਿਹੜੀ ਅਕਸ ਆਪਣਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਜਾਦੀਂ........


"ਮੈਂ" ਓਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਨà©à¨£à¨¾ ਚਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਪਿੰਡ ਦਾ...


ਜਿਹੜਾ ਜਾਦਾਂ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ.........


ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ .....


"ਮੈਂ" ਓਹà©à¨¦à©‡ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਨਣਾ ਚਾਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹਾਂ...


ਤਨ ਦੀ ਮੋਤ ਤਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ...


"ਮੈਂ" ਪਰ ਅੱਖਰਾਂ ਚ੠ਜਿਓਣਾ ਚਾਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹਾਂ....@@