ਸਦਾ ਰਹਾਗਾਂ ਠ"ਦੋਸਤ" ਮੈ ਤੇਰਾ "ਹਮਦਰਦ" ਬਣਕੇ..

ਨਿਭਾਉਣੀ "ਦੋਸਤੀ" à¨à¨¹à©‹ ਠ..ਦੋਸਤ "ਰੀਤ" ਆਸਾਡੀ..

ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕà©à¨ ਕਹਿ ਜਾਈà¨...

ਪਰ ਬà©à¨°à©€ ਨਹੀ à¨...ਦੋਸਤ "ਨੀਅਤ" ਆਸਾਡੀ..

ਜੇਕਰ ਪਹà©à©°à¨šà©‡ ਠੇਸ ਤੇਰੇ "ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ" ਨੂੰ..

ਠਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ..ਤਾਂ..

"ਮà©à¨†à¨«" ਕਰ ਦੇਵੀ...ਸਾਨੂੰ..

ਸਮਠਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਪਰੀਤ ਆਸਾਡੀ..