ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ ਬਾਕੀ à¨

ਮੇਰੇ ਪੱਥਰਾਠਬà©à¨²à©à¨¹à¨¾à¨‚ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆਸ ਬਾਕੀ à¨


ਕਦੇ ਜੰਗਲ ਕਦੇ ਪਰਬਤ ਭਟਕਦੇ ਉਮਰ ਬੀਤੀ ਹੈ

ਖਰੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਲੇਖੀਂ ਅਜੇ ਬਨਵਾਸ ਬਾਕੀ à¨


ਡਬੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਘੱਲਿਆ ਹਰ ਪੈਗਾਮ ਸਜਣਾ ਨੂੰ

ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਚ'' ਹਾਲੇ ਵੀ ਕà©à©±à¨ ਖੱਟਾਸ ਬਾਕੀ à¨


ਹਰਿਕ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਹੋਵੇ ਰਹੇ ਖà©à¨¸à¨¼à¨¹à¨¾à¨² ਹਰ ਕੋਈ

ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬਾਕੀ à¨


ਉਹ ਕਦ ਆਠਤੇ ਆਕੇ ਤà©à¨° ਗਠਕੋਈ ਖਬਰ ਨਈ ਮੈਨੂੰ

ਮਹਿਕ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਿਲਰੀ ਹà©à¨£ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਾਕੀ à¨


ਤà©à¨¸à©€à¨‚ ਸੰਭਾਲੋ ਅਪਣਾ ਅੱਜ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਕਲà©à¨¹ ਦੀ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਕੀ à¨


ਗà©à¨† ਬੈਠਾ ਸਭੇ ਕà©à©±à¨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕà©à©±à¨ ਵੀ ਹà©à¨£ ਪੱਲੇ

ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਕੀ à¨


ਤà©à¨¸à©€à¨‚ ਆਵੋ ਤà©à¨¸à©€à¨‚ ਮà©à©œ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਹਿਜ਼ਰ ਦੇ ਕਾਂਵੋ

ਅਜੇ ਵੀ "ਜੀਤ" ਦੇ ਪਿੰਜ਼ਰ ਤੇ ਕà©à©±à¨ ਕੂ ਮਾਸ ਬਾਕੀ à¨