ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਾਸੂਮ ਹੈਂ ਯਿਹ ਬਿਜਲੀਆਂ .

ਮà©à¨à¨¸à©‡ ਹੀ ਪੂਛੇੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਂ .

..................

ਤਿਨਕਾ ਤਿਨਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਬ ਬਿਖਰਾ ਹà©à¨† ,

ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਯੇਹ ਥਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਆਸ਼ਿਆਂ .

............

ਯਿਹ ਟੋਹ ਨੰਗੀ ਆਂਖ ਕਾ ਇਕ ਭਰਮ ਹੈ ,

ਰਾਸਤਾ ਹੋਤੀ ਨਹੀ ਹੈਂ ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ .

....................

ਕਿਸ ਤਰਹਿ ਲਿਖੋਗੇ ਪਾਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ,

ਪੂਛਤੀ ਹੈਂ ਮà©à¨à¨¸à©‡ ਟੂਟੀ ਉਂਗਲੀਆਂ .

.......................

ਤà©à¨® ਤੋਹ ਬਸ ਇਕ ਖਵਾਬ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲੀਠ,

ਤà©à¨® ਖà©à¨¦à©à¨¹à¨¾ ਜੈਸੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਂ.

...............

ਯਿਹ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਨਾਹ ਕਾ ਕਬ ਮੋਹਤਾਜ਼ ਹੈ ,

ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੋਹ ਬਿਲਕà©à¨² ਜਾਂਵਿਦਾਂ .

..................

ਆਂਧੀਓ ਗਰ ਜੋਰ ਹੈ ਤà©à¨® ਪੈ ਤੋ ਫਿਰ ,

ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਲਾਓ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਿਆਂ .

.....................

ਲਾਲ ਜਾ ਜਾਕਰ ਨਸ਼ੇਮਨ ਕੋ ਬਚਾ ,

ਢੂੰਡਤੀ ਫਿਰਤੀ ਹੈਂ ਪਾਗਲ ਆਧੀਆਂ .