ਭà©à©±à¨² ਜਾ ਉਸਨੂੰ ਮੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮà¨à¨¾à¨‰à¨¦à¨¾ ਰਹਿਣਾ

ਭਰ ਭਰ ਡà©à©±à¨²à¨¦à©‡ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਰਾਉਣਾ ਰਹਿਣਾ

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਬਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਢਾਹ ਹੀ ਜਾਂਦੀ à¨

ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ à¨