ਕਲੇਂ ਬਦੇ ਦਾ ਨਾ ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਮà©à©±à¨² ਦਵਾਨੀ ਬਈਂ

ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜ ਵੀ ਸਾਂà¨à©‡ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ,

ਹਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਾਣਿਆਂ ਰੱਬ ਸੰਵਬਬਈਂ ਉਠਦਾ à¨

ਆਸ਼ਕ, ਅਮਲੀ ਗੇੜੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਰਦਾ,

ਮਾਰੇ ਸà©à¨¨à¨¿à¨†à¨°à¨¾ ਖà©à¨°à¨• ਨੀ ਹà©à©°à¨¦à©€ ਸੋਨੇਂ ਦੇ

ਧਰਨ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੱਟ ਗੋਡੀ ਲਾ ਇਕ ਮਾਰਦਾ,

ਜਾਨ ਗੰਭਰੂ ਦੀ ਆ ਜਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮà©à©±à¨ à©€ ਦੇ

ਹà©à¨¶à¨¨ ਕਵਾਰਾ ਜਦ ਵੀ ਨਹਾਂ ਕੇ ਬਾਲ ਖਿਲਾਰਦਾ......