ਕà©à¨†à¨°à¨¾ ਬੰਦਾ ਨਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਮਰਦਾ


ਵਿਆਹੇ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ


ਜà©à¨†à¨¨à©€ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਦਾ


ਚà©à©±à¨²à©à¨¹à¨¾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਬà©à©±à¨ ਬà©à©±à¨ ਕੇ ਹੀ ਮੱਚਦਾ
ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ


ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ (ਬਾਰਾਂ) ਬੋਰ ਦਾ


ਕੈਪਟਨ ਅੱਖਵਾਊਂਦਾ ਜੇਹੜਾ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਜੱਚਦਾ


ਚà©à©±à¨²à©à¨¹à¨¾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਬà©à©±à¨ ਬà©à©±à¨ ਕੇ ਹੀ ਮੱਚਦਾ
ਤੋਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹà©à©°à¨¦à©€ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ


ਆਕੜਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਲੋਕੋ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਦੀ


ਤà©à¨°à¨¦à©€ ਦਾ ਘੱਗਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ


ਚà©à©±à¨²à©à¨¹à¨¾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਬà©à©±à¨ ਬà©à©±à¨ ਕੇ ਹੀ ਮੱਚਦਾ
ਵਿਹਲੜਾਂ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਾਤ ਕੋਈ ਪà©à©±à¨›à¨¦à¨¾


ਅਣਖਾਂ ਸà©à¨†à¨² ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਵੈਲੀਆਂ ਦੀ ਮà©à©±à¨› ਦਾ


ਟà©à©±à¨Ÿ ਜਾਵੇ ਨਸ਼ਾ ਫ਼ੇਰ ਅਮਲੀ ਨਾ ਬੱਚਦਾ


ਚà©à©±à¨²à©à¨¹à¨¾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਬà©à©±à¨ ਬà©à©±à¨ ਕੇ ਹੀ ਮੱਚਦਾ
ਲਗਦੇ ਨੇ ਮੇਲੇ ਘੜੀ ਖà©à¨¸à¨¼à©€à¨†à¨‚ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ


ਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿਫ਼ਲ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ


ਪੀਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੇ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ ਕੱਚ ਦਾ


ਚà©à©±à¨²à©à¨¹à¨¾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਬà©à©±à¨ ਬà©à©±à¨ ਕੇ ਹੀ ਮੱਚਦਾ...............